Nhà may Thảo

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Nhà may Thảo. Mọi thông tin cơ bản mà quý khách sử dụng trong quá trình tương tác, mua bán sản phẩm với Nhà may Thảo sẽ được bảo mật tuyệt đối và không để lộ cho bất cứ bên thứ 3 nào khác. Mọi hành vi sử dụng trái phép thông tin khách hàng như mua bán, chia sẻ thông tin khách hàng cho đối tác với mục đích vụ lợi cũng như kinh doanh trên thông tin khách hàng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Bạn có thể yên tâm thông tin mua sắm của bạn với Nhà may Thảo luôn được bảo mật theo cách nghiêm ngặt nhất. 

Dựa theo nguyên lý trên, Nhà may Thảo đã xây dựng Chính sách này với mục tiêu cuối cùng để bạn giám sát được cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt cũng như sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông tin chính sách bảo mật được thể hiện như sau:

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng riêng từng dữ liệu với mục tiêu đáp ứng những lý do do chúng tôi chỉ ra và cho các mục đích tốt khác, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu cá nhân có độ dài cần thiết để đáp ứng những lý do đó.

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và hợp lý, phù hợp với chính sách hoặc có sự đồng ý của cá nhân liên quan.

Thông tin cá nhân phải quan trọng đối với lý do mà nó được sử dụng, và ở mức độ cần thiết cho những lý do đó, phải chính xác, hoàn thiện và cập nhật.

Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng các lá chắn bảo mật chống lại sự rò rỉ thông tin hoặc trộm cắp, cũng như quyền truy cập không được chấp thuận, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc thay đổi.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các chính sách và thủ tục của chúng tôi để quản lý dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi tập trung vào việc dẫn dắt hoạt động kinh doanh của mình theo các tiêu chuẩn này với mục tiêu cuối cùng cụ thể là đảm bảo rằng quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân được bảo mật và duy trì.

Your privacy is critical to us. Likewise, we have built up this Policy with the end goal you should see how we gather, utilize, impart and reveal and make utilization of individual data. The following blueprints our privacy policy.

Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.

We will gather and utilization of individual data singularly with the target of satisfying those reasons indicated by us and for other good purposes, unless we get the assent of the individual concerned or as required by law.

We will just hold individual data the length of essential for the satisfaction of those reasons.

We will gather individual data by legal and reasonable means and, where fitting, with the information or assent of the individual concerned.

Personal information ought to be important to the reasons for which it is to be utilized, and, to the degree essential for those reasons, ought to be exact, finished, and updated.

We will protect individual data by security shields against misfortune or burglary, and also unapproved access, divulgence, duplicating, use or alteration.

We will promptly provide customers with access to our policies and procedures for the administration of individual data.

We are focused on leading our business as per these standards with a specific end goal to guarantee that the privacy of individual data is secure and maintained.